Ця угода на використання веб-сайту https://fund-help-ukraine.com/ (далі “Угода користувача”, “Угода”) є юридично обов’язковою угодою, яка визначає права та обов’язки між Адміністрацією та Користувачем, що виникають при використанні веб-сайту https://fund-help-ukraine.com/ (далі “Сайт”). Положення цієї Угоди поширюються також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дії Користувачів.
Ця Угода адресована невизначеному колу осіб і є публічною офертою відповідно до GDPR.
Ця Угода укладається в особливому порядку: шляхом акцепту цієї Угоди, що містить усі істотні умови Угоди, без підписання сторонами. Ця Угода має юридичну силу відповідно до положень Загального регламенту захисту даних (GDPR).
Перед початком користування Сайтом Користувач зобов’язаний ознайомитися з цією Угодою https://fund-help-ukraine.com/uhoda-korystuvacha/, Політикою конфіденційності Сайту https://ayarkut.com/politika_conf.
Безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди (оферти) відповідно до  GDPR є вчинення Користувачем будь-яких дій, спрямованих на використання Сайту (перегляд, пошук інформації, реєстрація, направлення заявки на участь у конкурсах, анонсованих Адміністрацією, направлення сум пожертвувань на статутну діяльність Адміністрації та ін.) та інші дії щодо використання функціоналу Сайту.
Акцепт оферти означає беззастережне прийняття її умов без будь-яких вилучень чи обмежень за умов приєднання.

1. Терміни та визначення
У цій Угоді угоди нижчевказані терміни та визначення тлумачаться в наступному значенні:
А) Адміністрація – Благодійний фонд “Цільова допомога Україні” IČO: 17097274.
Б) Веб-сайт https://fund-help-ukraine.com/ – сукупність об’єктів інтелектуальної власності (програми для електронних обчислювальних машин, бази даних, гіпертекстові документи, графічне оформлення інтерфейсу, елементи дизайну, зображення тощо) та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет за доменними іменами та (або) за мережевими адресами, що дозволяє ідентифікувати сайти в мережі Інтернет.
В) Доменне ім’я – певна послідовність символів, що позначає ім’я Сайту, і призначена для адресації Сайтів в Інтернеті з метою забезпечення доступу до інформації, розміщеної на Сайтах. Ім’я домену є об’єктом індивідуалізації Сайту.
Г) Користувач — фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановлених цими правилами порядку, яка досягла віку, допустимого відповідно до  GDPR  для акцепту цих Правил, і має відповідні повноваження, у тому числі представника організації, що акцептувала цю Угоду.
Д) Угода користувача — текст цієї Угоди, що містить усі необхідні та суттєві умови Угоди про надання права використання Сайту. Невід’ємною частиною цієї Угоди є також всі додатки та правила, зазначені в цій Угоді та/або прямо названі як додатки до цієї Угоди.
Е) Контент – розміщені на Сайті елементи дизайну, ілюстрації, графічні зображення, фотографії, скрипти, тексти, відео, музика, звуки та інші об’єкти, які є результатом інтелектуальної діяльності або не є такими, права на які належать Адміністрації, Користувачеві або іншим особам.
2. Предмет Угоди
2.1. Адміністрація на умовах цієї Угоди пропонує скористатися Сайтом. Користувач зобов’язується використовувати Сайт у суворій відповідності до умов цієї Угоди та додатків до неї, як існуючих, так і розроблених у майбутньому.
Особа, яка не погоджується з умовами цієї Угоди, не має права здійснювати користування Сайтом.
2.2. Право використання Сайту надається Користувачеві на безоплатній основі, якщо окремим положенням, правилом чи угодою (договором) прямо не передбачено інше.
3. Загальні положення
3.1. Адміністрація надає доступ до Сайту за допомогою персонального комп’ютера та різних мобільних пристроїв Користувача, як існуючим на даний час, так і розробленим у майбутньому.
3.2. Сайт, що надається, в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, змінювати форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, у зв’язку з чим їх використання пропонується як “як є” (as is), відповідно до загальноприйнятим у міжнародній практиці принципом, тобто. тому вигляді та обсязі, в якому вони надаються Адміністрацією в момент звернення Користувача до Сайту.
Адміністрація має право при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до Сайту всім Користувачам загалом або окремому Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення. Адміністрація не несе відповідальності за невідповідність результатів використання функціоналу Сайту очікуванням Користувача.
3.3. Відповідно до принципів розумності та сумлінності, Адміністрація передбачає, що Користувач має всі необхідні права, що дозволяють йому використовувати Сайт;
3.5. Акцептуючи цю Угоду, Користувач погоджується з тим, що невід’ємною частиною цієї Угоди є Політика конфіденційності, розташована в мережі Інтернет за адресою: https://fund-help-ukraine.com/privacy-policy/, умови якої повною мірою поширюються на Сайті.
3.6. Ця Угода є відкритим та загальнодоступним документом. Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення (згоди) Користувача. Чинна редакція Угоди розміщена у мережі Інтернет за адресою: https://fund-help-ukraine.com/uhoda-korystuvacha/.
3.7. Зміни та доповнення набирають чинності наступного дня після розміщення нової редакції Угоди на Сайті.
3.8. Адміністрація рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди щодо її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означатиме прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
3.9. Користувач має право відмовитись від прийняття умов цієї Угоди, а також змін та/або доповнень до цієї Угоди, що розцінюється як відмова Користувача від використання Сайту. У цьому випадку Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту будь-яким способом.
3.10. Звернення, пропозиції та претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації згідно з цією Угодою та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством  GDPR осіб повинні бути направлені на поштову адресу БФ ” Синет Спарк”, зазначений у п. “10” цієї Угоди.
4. Умови про виняткові права
5.1. Виняткові права на Контент, розміщений на Сайті:
5.1.1. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством  GDPR, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний повністю або частинами без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явно висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
5.1.2. Якщо інше явно не встановлено у цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може бути розглянуто як передача виняткових прав на Контент.
5.2. Сайти та Контент третіх осіб:
5.2.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, програми, програми та інший Контент, що належить або що виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності та охороняється відповідно до GDPR.
5.2.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам (законності, достовірності, повноти, сумлінності тощо). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ на Сайті, включаючи, в тому числі, будь-які думки чи твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їхньому Контенті, рекламу тощо ., а також за доступність таких сайтів або Контенту та наслідки їх використання.
5.2.3. Якщо Користувач вирішив залишити Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати (встановити) програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ця Угода більше не поширюється на Користувача. При подальших діях Користувачеві слід керуватися застосовними нормами та політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використати.
5. Обов’язки та права Користувача
5.1. Користувач має право:
5.1.1. здійснювати користування Сайтом та його функціоналом на умовах, передбачених цією Угодою, а також іншими спеціальними документамиентами (правилами, інструкціями, угодами, договорами) Адміністрації та Партнерів.
5.2. Користувач зобов’язується:
5.2.1. діяти виключно відповідно до  GDPR, цієї Угоди та інших спеціальних документів, що регулюють правила користування функціоналом Сайту;
5.2.3. періодично ознайомлюватися з текстом цієї Угоди, а також з усіма спеціальними документами Адміністрації щодо Сайту.
6. Обробка персональних даних
7.1. Адміністрація здійснює обробку персональних даних Користувача відповідно до положень Політики конфіденційності Сайту, розташованої в Інтернеті за адресою: https://fund-help-ukraine.com/privacy-policy/.
7.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється виключно з метою, визначеною Політикою конфіденційності Сайту.
7. Обмеження відповідальності. Гарантії
7.1. Користувач самостійно та в повному обсязі несе відповідальність за всі дії, вчинені ним під час використання Сайту відповідно до  GDPR.
7.2. Оскільки Сайт надається за принципом “as is” (як є), Адміністрація не несе відповідальності за відповідність Сайту цілям Користувача. Користувач використовує Сайт на власний ризик.
7.2. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, функціонал, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні програми у будь-який час з попереднім повідомленням або без нього. У зв’язку з цим Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки Користувача або втрачений зиск.
7.3. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної працездатності Сайту, однак не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, а також за прямі та непрямі збитки Користувача, включаючи втрачену вигоду та можливу шкоду, що виникла в тому числі внаслідок:
– неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки та/або нормального функціонування Сайту.
– відсутності (неможливості встановлення, припинення тощо) інтернет-з’єднань між сервером Користувача та сервером Адміністрації;
– Проведення державними та муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів в рамках оперативно-розшукових заходів;
– встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб’єктами разових обмежень, що ускладнюють або унеможливлюють виконання цієї Угоди;
– інших випадків, пов’язаних з діями (бездіяльністю) користувачів мережі Інтернет та/або інших суб’єктів, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп’ютерного обладнання, що існувала на момент укладення цієї Угоди.
7.4. Адміністрація не здійснює контроль за дієздатністю та правоздатністю Користувачів.
8. Спори та претензії
8.1. Усі суперечки та розбіжності, пов’язані з виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів. Сторони встановлюють обов’язковий досудовий порядок.
8.2. Користувач та/або треті особи, чиї права та законні інтереси порушені зобов’язані направити претензію Адміністрації письмово рекомендованим листом за адресою PSČ 602 00, Ceska Republika, Brno – Zábrdovice, Příkop 843/4. Адміністрація відповідає на претензію протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання претензії.
8.3. У разі неможливості врегулювання суперечок та розбіжностей шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню відповідно до  GDPR у суді за місцем знаходження Адміністрації.
9. Заключні положення
9.1. Ця Угода є угодою між Користувачем та Адміністрацією щодо порядку використання Сайту та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією.
9.2. Ця Угода є безстроковою.
9.3. У разі, якщо якесь із положень цієї Угоди виявиться недійсним через закон або рішення суду, що набрало законної сили, воно вважатиметься виключеним із цієї Угоди, а інші положення цієї Угоди зберігають силу.
9.4. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до  GDPR. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до  GDPR.
9.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
9.6. Бездіяльність з боку Адміністрації у разі порушення будь-яким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
10. Адреса Адміністрації
PSČ 602 00, Ceska Republika,
Brno – Zábrdovice, Příkop 843/4,
Cílová pomoc Ukrajině z.s., IČO: 17097274

Адресу електронної пошти info@fund-help-ukraine.com.